Om tjänsterna

Kvalitetsrelaterade tjänster är inte helt lätt att kategorisera då dessa kan omfatta hela verksamhetens organisation och styrning och handla om allt från rent dokumentationsarbete till utbildningsverksamhet, olika typer av utredningar, valideringar osv. Ett försök till kategoriindelning kan se ut som följer:

Dokumentationsarbete

De flesta typer av dokumentationsarbete relaterade till ISO 13485, ISO 9001, HACCP, BRC samt ett antal andra standarder relevanta för livsmedels- och fodermedelsindustri utförs.

Utbildningsverksamhet

Utbildning, såväl skräddarsydda som mer allmänt hållna anordnas och omfattar såväl genomgång av kvalitetsstandarder för medicinteknik, livsmedels- och fodermedelsproduktion som specifika insatser såsom dokumentationsteknik eller internaudits. Vidare anordnas utbildning inom hygien och rengöring samt livsmedelslagstiftning.

Utredningar

Utredningar och felsökningar relaterade till exempelvis återkommande kontaminationer i processystem utförs.

Valideringar

Valideringar av exempelvis rengörings- eller produktionsprocesser utförs.

Tjänster för småskaliga livsmedelsföretagare

Småskaliga livsmedelsföretagare har ofta speciella behov, i synnerhet i samband med uppstartande av en verksamhet, där lagstiftningen ställer krav på såväl lokaler och maskiner som produktdokumentation och utbildning. För dessa hjälper vi till att sätta ihop en helhetslösning.

Process, produktutveckling och projektledning

Den typ av uppdrag som kan relateras till denna kategori är inte möjlig att beskriva utan måste diskuteras från fall till fall.

Många uppdrag omfattar flera av ovanstående kategorier men det mesta brukar vara möjligt att lösa. Slå gärna en signal eller skicka ett e-mail så diskuterar vi vidare.

© L-O Berg Konsult 2012